دیگ سند بلاست ۸۰ کیلویی

دیگ سند بلاست ۸۰ کیلویی

کوچک ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج ۸۰ کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و خداقل هزینه

دیگ سند بلاست ۵۰۰ کیلویی

دیگ سند بلاست ۵۰۰ کیلویی

بزرگترین ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج ۵۰۰ کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و حداقل هزینه

دیگ سند بلاست ۳۷۰ کیلویی

دیگ سند بلاست ۳۷۰ کیلویی

دیگ متوسط سند بلاست صنعت خلیج ۳۷۰ کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و خداقل هزینه