220 کیلویی

دیگ سند بلاست 220 کیلویی

دیگ های 220 کیلویی سندبلاست صنعت خلیج از سایز های متوسط انواع دیگ های مختلف سندبلاست…

دیگ سند بلاست ۸۰ کیلویی

دیگ سند بلاست ۸۰ کیلویی

از کوچک ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج ۸۰ کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و…

دیگ 50 کیلویی

دیگ سند بلاست 50 کیلویی

کوچک ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج 50 کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و خداقل هزینه

دیگ سند بلاست ۵۰۰ کیلویی

دیگ سند بلاست ۵۰۰ کیلویی

بزرگترین ترین سایز دیگهای سند بلاست صنعت خلیج ۵۰۰ کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و…

دیگ سند بلاست ۳۷۰ کیلویی

دیگ سند بلاست ۳۷۰ کیلویی

دیگ متوسط سند بلاست صنعت خلیج ۳۷۰ کیلویی با تنوع رنگی و تحویل سفارش در حداقل زمان و خداقل هزینه

320 کیلویی

دیگ سند بلاست 320 کیلویی

دیگ های 320 کیلویی سند بلاست صنعت خلیج یکی از کاربردی ترین دیگ های سند بلاست است و …